Statut

Statut w wersji do wydrukowania dostępny tutaj.

STATUT FUNDACJI
Fundacja na rzecz bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt „OLEŚNICKIE BIDY’’

Rozdział I

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt „OLEŚNICKIE BIDY’’ ustanowioną przez Marcina Klapińskiego zwanym dalej „Fundatorem”. Sporządzona aktem notarialnym przez notariusza Mateusza Robaszyńskiego Reperytorium A numer 1850/2015 w dniu 14.12.2015 ( 2004 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 o Fundacjach Dz.U.z 1991 Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji : Oleśnica , woj. Dolnośląskie.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą
5. Fundacja działa jako organizacja pożytku publicznego (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) nie uchybiając prawom statutowym.
6. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.
7. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
8. Fundacja używa nazwy skróconej „ Oleśnickie bidy”
9. Fundacja powołana na czas nieokreślony.
10.Nadzór przewidziany w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach sprawują minister wskazany przez Fundatora tj. Minister Środowiska, oraz ustawowo właściwy starosta.
11 . Nadzór przewidziany w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo nadzór wynikający z przepisów innej ustawy, sprawują organy wskazane lub określone we właściwej ustawie.
12. Fundator nie sprawuje nadzoru zewnętrznego. Zachowuje jednak dobre prawo domagania się, aby Fundacja wykonywała cele, dla których Fundację ustanowił.

Rozdział II
Cele Fundacji

§2

1. Tworzenie schronisk/przytulisk dla bezdomnych zwierząt lub wspieranie ich prowadzenia.
2. Zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt, bezpośrednio działając w ich obronie niosąc im pomoc i zapewniając opiekę lekarską.
3. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie zwierząt i ochrony środowiska.
5. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt.
6. Udzielanie pomocy osobom zajmującym się opieką nad zwierzętami bezdomnymi.
7. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt poprzez współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi (szkoły) w zakresie wychowania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
8. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością zbieżną z celami Fundacji.
9. Prowadzenie działalności zmierzającej do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt (sterylizacja i kastracja).
10. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu prowadzenia i utrzymywania schronisk – przytulisk o których mowa w pkt. 1.
11. Realizowanie zasad Karty Praw Zwierząt uchwalonej przez UNESCO w dniu 15 października 1978 r.

§3

Fundacja realizuje swoje cele określone w §5w szczególności przez:
1.Prowadzenie i całkowite utrzymywanie schronisk / przytulisk / ośrodków adopcyjnych/ punków przetrzymań/ domów tymczasowych /hoteli / noclegowni dla bezdomnych zwierząt.
2. Ochrona zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów.
3. Utrzymywanie i prowadzenie tymczasowych domów z pomocą wolontariuszy.
4. Organizowanie adopcji, czyli poszukiwaniu domów stałych dla zwierząt porzuconych, bezdomnych. W tym organizowanie adopcji na odległość
3. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom przebywającym w schroniskach, przytuliskach, domach tymczasowych/ noclegowniach/ hotelach/ ośrodkach adopcyjnych.
4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację w schroniskach i przytuliskach prowadzonych przez Fundację.
5. Udzielanie pomocy w dokarmianiu zwierząt karmicielom i opiekunom.
6. Przygarnianie bezdomnych zwierząt poprzez ich wyłapywanie.
7. Stała współpraca z organami samorządowymi w zakresie ustaw dotyczących ochrony zwierząt.
8. Zwalczanie wszelkich przejawów okrutnego traktowania zwierząt. Podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt .
9. Współpracowanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt.
10. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej poprzez współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, publikatory oraz wydawnictwa własne.
11. Pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej oraz Urzędów Miast i Gmin.
12. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zdrowych zwierząt dla dzieci i dorosłych, z problemami emocjonalnymi;
13. Promocję i reklamę działań, związanych z celami Fundacji;
14. Prowadzenie strony facebook – Oleśnickie Bidy oraz strony WWW.
15. Inne działania, zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§4

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora w kwocie 1000 zł ( jeden tysiąc złotych)
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.
3. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych;
b) subwencje osób prawnych;
c) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe;
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
f) dotacje z budżetu państwa;
g) dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz jednostek samorządu terytorialnego lub organów administracji rządowej.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.
5. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem
8. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.
9. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
10. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
11. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego, jak również na działalność gospodarczą.

Fundacja nie może:
– udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane w dalszych punktach Statutu „osobami bliskimi”,
– przekazać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
– wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
– dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,

Rozdział IV
Organy Fundacji

§5

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 osób powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony. Fundator może zostać członkiem zarządu.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu wybierany spośród Członków Zarządu.
3. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Zarząd Fundacji może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:
Prezes Zarządu jednoosobowo,
dwaj Członkowie Zarządu, albo Członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu łącznie.

§ 6

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. Uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji.
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw.
3. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji.
4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
5. Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji.
6. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
7. Tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji.
8. Podejmowaniu uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej organizacji.
9. Ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.
10. Ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację.
11. Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej.
12. Decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby stałych pracowników.
13. Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.
14. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
– pisemnego zrzeczenia się funkcji;
– śmierci;
– nieusprawiedliwionej nieobecności podczas trzech kolejnych posiedzeń;
– długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach zarządu,
– skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślne,
– prowadzenia przez niego działalności niezgodnej z interesem Fundacji.

15. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji nie są wynagradzani

§ 7

Rada Fundacji składa się z 2 do 3 członków, powoływanych i odwoływanych jednogłośnie przez Zarząd Fundacji.
1. Kadencja Rady Fundacji powoływana jest na czas nieoznaczony.
2. Członkiem Rady Fundacji może być Fundator .
3. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3.Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
4. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady Fundacji, za ważnie oddany uważa się także: a) głos oddany podczas wideokonferencji; b) głos oddany za pośrednictwem Internetu; c) głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.
5. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz w roku.
6. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu.
7. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady.
8 W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu, może uczestniczyć w nim Fundator.
9. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
10. Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto:
a) rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji;
b) ustalanie preferowanych kierunków i form działania Fundacji;
c) realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem.
d) proponować zmiany w statucie Fundacji.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 8

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową względem działalności pożytku publicznego :
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (PKD 10.92.Z)
Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
Reklama (73.1)
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury, (96.09.Z)
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z);
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
Działalność weterynaryjna PKD (75.00.Z);
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z); 43) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z);
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z);
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z);
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z);
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

2.Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§9

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§10

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

§11

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których była powołana, lub w razie wyczerpania jej środków finansowych lub majątku.
Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Uchwała ta nie podlega zatwierdzeniu przez Fundatora

§12

W razie śmierci Fundatora jego kompetencje zastrzeżone w Statucie przejmuje Zarząd Fundacji, który winien działać zgodnie z przepisami prawa i Statutem ustanowionym przez Fundatora i celem Fundacji, mają przede wszystkim na względzie niesienie pomocy zwierzętom zagrożonym i cierpiącym i nigdy nie wprowadzi do Statutu zmiany zezwalającej na uśmiercanie zwierząt.

§13
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

Kampanie

  • Interwencja styczeń 2021

  • 1% ♥

  • APEL! REAGUJ! EDUKUJ!

Akcje stałe